×

DESTINATII EXOTICE


PACHETE CHARTER


LUNA DE MIERE


Ce spun clientii nostri

  • Georgiana Sorina

  • Catalin Schiopu

  • Laurentiu Simionescu

Contract Agentie colaboratoare - turist (agentia organizatoare Kusadasi)

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii călătorie Nr. ................ din ..................... 

Părţile contractante: Societatea Comercială NUNTI DE VIS STUDIO SRL, având J40/12386/2014 33732339, Licenţa de turism nr. 1550/20.03.2019, cont bancar RO84 BUCU 0425 5323 2511 RO01, reprezentată legal prin administrator JURUBITA LAURENTIU MARIUS, cu punctul de lucru HOLIDAY PLUS,@ 1, din STR PROF. DR. STEFAN S. NICOLAU, NR 1-3, PARTER, CAM 3, BL O2, SC A, AP 1, SECTOR 3, reprezentată prin CASANGIU GEORGIANA - în calitate de DIRECTOR AGENTIE TURISM, denumită în continuare Agenţia, şi şi Călătorul/reprezentantul călătorului d-na/dl.................................................. cu domiciliul în ................................................................................., CNP ............................., denumit in continuare călător (titular de contract), au convenit la încheierea prezentului contract:

1. Obiectul contractului

1.1 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii de călătorie sau a serviciilor de călătorie asociate, realizat de Agentia Organizatoare KUSADASI, înscris în bonul de comanda, voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

2. Informaţii precontractuale

2.1 Călătorul declară că, înainte de semnarea prezentului contract, Agenția i-a furnizat principalele informații precontractuale privind serviciile care urmează a fi achiziționate, inclusiv prin intermediul site-ul Agentiei sau prin alte mijloace de comunicare electronică (e-mail), cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, locurile, datele şi orele aproximative de plecare şi de întoarcere ale mijlocului de transport, ore care nu sunt garantate, existând posibilitatea modificării acestora și/sau comasării unor zboruri (escale) din cauza neîntrunirii numărului minim de persoane, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport în cazul în care sunt stabilite, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din ţara de destinaţie și serviciile de masă oferite, excursii și alte servicii incluse în pachet, limba în care vor fi furnizate serviciile turistice, datele de contact ale agenției de turism organizatoare/intermediară, prețul total al pachetului, inclusiv taxele și orice costuri suplimentare, modalitățile de plată, numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport și termenul pentru posibila anulare din acest motiv, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului, pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind posibilitatea Călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate solicitate de Agenție și informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care sa acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boala sau de deces.

2.2 Călătorul declară că a primit formularul cu informațiile standard ( Anexa 1), înainte de semnarea prezentului contract.

2.3 Informarea este considerată îndeplinită dacă Călătorul a primit toate informațiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate, email, site )

2.4 Informaţiile precontractuale furnizate Călătorului cu privire la serviciile de călătorie, respectiv destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, locurile, datele şi orele aproximative de plecare şi de întoarcere, categoria turistică a unităților de cazare și serviciile de masă, alte servicii incluse în pachet, limba în care vor fi furnizate serviciile turistice, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, numărul minim de persoane necesar, informații privind posibilitatea Călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului cu plata unei penalităţi de încetare, sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părţilor contractante.

3. Încheierea și durata contractului

3.1 Contractul se încheie, după caz, in momentul semnării lui de către călător, sau în momentul acceptării condițiilor contractuale de servicii de călătorie, în cazul celui achiziționat prin mijloace electronice: e-mail sau online.

3.2 În cazul achiziționării pachetului prin mijloace electronice, condițiile contractuale de servicii de călătorie se consideră acceptate astfel:

3.2.1 prin transmiterea către Agenție a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarată de călător ca adresă de corespondență/contact;

3.2.2 prin exprimarea acordului pentru încheierea contractului atunci când rezervarea se face online; 3.2.3 prin achitarea parțială sau integrală de către călător a contravalorii pachetului de servicii.

3.3 Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract să dea o ”Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale” din Anexa 2.

3.4 Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

3.5 Informatiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență "Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679". ori când Ministerul Afacerilor Externe din România a formulat alerte de călătorie,sub formă de avertismente sau atenționări,sunt publice si pot fi consultate de către Călător accesând www.mae.ro/travel-alerts,înainte de a face rezervarea.

4. Preţul contractului şi modalităţi de plată

4.1 Preţul contractului se compune din costul serviciilor de călătorie efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă, alte documente de călătorie sau pe factură.

4.2 Modalităţi de plată: la încheierea contractului se percepe un avans conform fiecărei oferte sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.

4.3 Plățile se vor face conform datelor scadente de pe factură.

4.4 Facturarea și plata serviciilor de călătorie interne se vor efectua în LEI.

4.5 Facturarea serviciilor de călătorie externe se va efectua în EURO sau LEI.

5. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

5.1 Agenţia se obligă să furnizeze călătorului toate informațiile prevăzute la pct.2.1. din prezentul contract.

5.2 Înainte de începerea executării pachetului, Agenția își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele nesemnificative ale contractului, cu excepția preţului acestuia, cu informarea călătorului pe un suport durabil.

5.3 În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (cum ar fi: datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, serviciile incluse) sau nu poate îndeplini cerinţele speciale ale călătorului pe care le-a acceptat, are obligația de a informa călătorul, fără întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, despre posibilitatea de a accepta modificările sau de a înceta contractul fără penalități de încetare și despre consecințele lipsei răspunsului în termenul de 5 zile lucrătoare. Schimbarea locului de cazare se consideră modificare semnificativă a contractului, iar Agenția va oferi cea mai apropiată variantă din locația respectivă de o calitate echivalentă sau superioară.

5.4 În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

5.5 În cazul pachetelor de servicii de călătorie care includ și transport, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

5.6 În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

5.7 Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării acestuia, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv și numai după trimiterea unei notificări, însoțită de o justificare a creșterii respective și de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului. Daca creșterea preţului depășește 8% din prețul total al pachetului, Călătorul are opțiunea de a accepta modificarea propusă sau de a înceta contractul fără penalități.

5.8 Agenția poate aplica o reducere a prețului, după încheierea contractului şi înainte de începerea executării pachetului, care să corespundă unei scăderi a costurilor prevăzute la art. 5.7., aceasta având dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată Călătorului. La cererea Călătorului, Agenția prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative.

5.9 În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte semnificativă din serviciile de călătorie prevăzute în contract nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru Călător următoarele:

5.9.1 servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeaşi locaţie, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială;

5.9.2 reducerea adecvată a prețului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie;

5.9.3 reducerea preţului şi/sau la despăgubiri pentru serviciile neprestate, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie, în cazul în care este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Călătorul respinge serviciile alternative propuse;

5.9.4 transportul retur al Călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare.

5.10 Agenția poate reduce corespunzător prețul pachetului pentru orice perioadă în care a existat o neconfomitate constatată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția cazului în care neconformitatea este imputabilă Călătorului.

5.11 Agenţia este răspunzătoare pentru daunele pe care le suferă Călătorul ca urmare a existenței neconformității, cu "Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679". excepţia cazurilor în care neconformitatea:

5.11.1 este imputabilă Călătorului;

5.11.2 este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de Călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă;

5.11.3 este provocată de cauze de forţă majoră sau de circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

5.12 Agenţia poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi Călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare de plata unor despăgubiri suplimentare, în unul din următoarele cazuri:

5.12.1 numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar Agenția îl înştiinţează, în timp util, pe Călător cu privire la încetarea contractului, dar nu mai târziu de: - 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile; - 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între 2 - 6 zile; - 48 ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de 2 zile.

5.12.2 nu poate executa contractul în caz de forţă majoră (definită în art. 7.10.) sau din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care Agenţia nu le poate prevedea sau evita precum și în caz de neîndeplinire a numărului minim de persoane ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii, iar Agenția înştiinţează Călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.

5.13 În situațiile prevăzute la art. 5.12., Agenția poate oferi Călătorului soluții alternative, pe cât posibil echivalente calitativ, în condiții similare de transport și cazare, fără a fi însă obligată la plata unor despăgubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachet.

5.14 Agenţia are obligaţia să comunice Călătorului, în scris sau prin alt suport durabil, cu cel putin 2 zile calendaristice înainte de data plecării, următoarele informaţii: orele finale (definitive) de plecare/întoarcere, escale şi legături, date de contact in cazul acestea au fost modificate.

5.15 Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate Călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanţe inevitabile şi extraordinare, în special prin:

5.15.1 furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;

5.15.2 efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea Călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

5.16 Agenţia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care Călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenție.

5.17 Agenţia de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.

5.18 În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea Călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, Agenția suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 nopţi pe călător.

5.19 În cazul în care Călătorul, care a contractat un pachet de servicii de călătorie pentru care a achitat un avans nu mai achită, în termenele specificate pe factura sau în bonul de comandă, ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră încetat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Călătorului cu reţinerea din avans a penalităților prevăzute la art. 7. Diferența, dacă există, se va rambursa Călătorului.

5.20 În situația de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, Agenția este obligată să ofere o altă variantă de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să modifice prețul.

5.21 Agenția face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor prezentate pe site, în cataloage/pliante/oferte. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografiile au caracter informativ, fiind luate de pe siteurile oficiale ale hotelurilor, unele specificaţii sau preţuri pot fi modificate de către hotelier fără preaviz sau pot conţine erori de operare, astfel că Agenția nu poate fi răspunzătoare de eventualele neconformități din acest punct de vedere.

6. Drepturile şi obligaţiile Călătorului 6.1 Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică Agenția, pe un suport durabil, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de începerea executării pachetului despre acest transfer. Condițiile transferului sunt următoarele:

6.1.1 Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

6.1.2 Agenţia informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile şi nu depăşesc costurile suportate efectiv de Agenţie ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

6.1.3 Agenţia prezintă persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

6.2 Călătorul trebuie să informeze Agenția, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificărilor prevăzute la art. 5.3. și 5.7., cu privire la hotăr ârea sa de a opta pentru acceptarea modificărilor propuse sau pentru încetarea contractului, fără a plăti vreo penalitate de încetare.

6.3 În cazul în care Călătorul nu comunică Agenției opțiunea sa sau decide să participe la călătoria asupra căreia s-au "Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679". operat modificările prevăzute în art. 5.3. și art. 5.7., se va considera că modificările au fost acceptate, iar Călătorul nu va putea solicita despăgubiri ulterioare.

6.4 În cazul în care Călătorul optează pentru încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, acesta are dreptul:

6.4.1 să accepte un alt pachet, atunci când este oferit de Agenție, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară;

6.4.2 să accepte un pachet de servicii de călătorie de o calitate inferioară, cu reducerea corespunzătoare a prețului sau un pachet cu un preț mai redus ;

6.4.3 să i se ramburseze toate plăţile efectuate în virtutea contractului în cazul în care Călătorul nu acceptă un alt pachet.

6.5 Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului, având dreptul la rambursarea plăților efectuate, cu scăderea penalității de încetare corespunzătoare.

6.6 În cazul în care, Călătorul încetează contractul datorită unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinaţie, nu va plăti nici o penalitate de încetare.

6.7 Călătorul are dreptul să solicite Agenţiei o despăgubire în cazul în care Agenţia încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 5.12.

6.8 Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agenție potrivit art. 5.9., doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

6.9 Călătorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor de călătorie: cazarea (check-in) se face, de regulă, după ora 14,00 a zilei de intrare şi se termină (check-out), de regulă, până la ora 12,00 a zilei de ieşire înscrisă pe documentele de călătorie (voucher). Ziua hotelieră/noaptea de cazare se consideră a fi consumată, indiferent de ora la care se face check-in/check-out. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a Călătorului.

6.10 In cazul in care Călătorul dorește să se mute la un alt hotel decât cel contractat initial, Agenția va rezolva cerințele Călatorului în limita posibilităților, diferențele de preț urmând a fi suportate de către Călător.

6.11 In situația în care Călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, a structurii camerelor sau a altor servicii, aceasta echivalează cu încetarea contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap.7 și încheierea unui nou contract.

6.12 Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

6.13 Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, etc.) în vederea acordării serviciilor de călătorie.

6.14 Călătorul ia la cunoştinţă că alte servicii pe care le achiziţionează care nu fac parte din contractul cu Agenția sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local şi sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, Agenția neavând nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

6.15 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele Călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro . În cazul în care Călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

6.16 Agenţia recomandă Călătorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

6.17 În cazul în care o singură persoană angajează servicii de călătorie pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.18 Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

6.19 Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

6.20 În cazul în care Călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 7. Penalități, rambursări și despăgubiri

7.1 În cazul în care Călătorul anulează/încetează, contractul privind pachetul de servicii de călătorie, în orice moment înainte de începerea executării pachetului, datorează Agenţiei penalități după cum urmează: a) 25 euro/persoana + diferențe de preț rezultate ca urmare a anulării serviciilor turistice, dacă anularea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării. Penalizarea este valabilă și în cazul achiziționării doar a biletelor charter avion, fără alte servicii ; b) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile calendaristice înainte de data plecării (inclusiv a biletelor charter); "Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679". c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă anularea se face cu mai puțin de 15 zile calendaristice înainte de data plecării (inclusiv a biletelor charter); d) Penalizarile pentru biletele de avion pe curse regulate sunt specificate la achiziționare, în funcție de condițiile impuse de fiecare transportator. e) În cazul pachetelor cu condiții speciale (oferte speciale, Early Booking etc.) penalitățile vor fi calculate de furnizorii de servicii pentru fiecare pachet în parte și anuleaza orice alte condițiii specificate anterior. f) Penalizarile de la pct. a), b) si c) sunt valabile și în cazul achiziționării doar a biletelor charter de avion, fără alte servicii;

7.2 În cazul în care Călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100 %.

7.3 Călătorul trebuie să depună în scris cererea de încetare a pachetului de servicii de călătorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de încetare nu este luată în considerare.

7.4 În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de către Călător, în baza contractului privind pachetele de servicii de călătorie, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Agenției.

7.5 În cazul în care în contractul privind pachetele de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri și Călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorită insolvenței Agenției, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate Călătorului și achitate de acesta, la care se adaugă costul repatrierii.

7.6 Agenția efectuează rambursările prevăzute în prezentul contract, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

7.7 În cazul rambursării prevăzută în art. 6.5., se va scădea penalitatea de încetare corespunzătoare din valoarea rambursării.

7.8 Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea Agenției pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformităţi. Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate.

7.9 Călătorul nu are dreptul la despăgubiri în cazurile enumerate de art. 5.11. și art. 5.12.

7.10 Agenţia nu răspunde în caz de forță majoră, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, cum ar fi grevă, conflict politic, război, calamităţi naturale (cutremur, inundații, furtună etc), incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou internaţional, interdicţii ale organelor de administraţie publică etc., precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere.

7.11 Toate sumele menţionate la prezentul articol se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de Călător, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

7.12 Drepturile la despăgubiri sau la reducerea preţului nu aduc atingere drepturilor Călătorilor în temeiul regulamentelor și convenţii internaţionale aplicabile.

7.13 În cazul unor evenimente invocate de Călători (îmbolnăviri, decese), care se vor dovedi cu acte, penalitățile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii serviciilor de călătorie. În acest caz, Călătorul își poate recupera sumele achitate prin activarea asigurării storno.

8. Reclamaţii

8.1 În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Călătorul are obligația de a informa în scris, de la fața locului și fără întârzieri nejustificate, atât reprezentantul Agenţiei, cât şi prestatorii de servicii de călătorie (conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentanţii locali ai Agenției organizatoare), în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ţinând cont de circumstanţele cazului.

8.2 În cazul în care prestatorii de servicii de călătorie refuză nejustificat sau nu rezolvă neconformitatea reclamată de Călător și nu invocă cazurile prevăzute la art.

8.3., acesta trebuie să contacteze, de la fața locului, Protectia consumatorului din țara respectivă conform Anexei 3. 8.3 Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii de călătorie vor acţiona pentru remedierea neconformității, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:

8.3.1 neconformitatea nu poate fi remediată;

8.3.2 remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

8.4 Fără a aduce atingere excepţiilor prevăzute la art. 8.3. în cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de Călător, acesta poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă Agenția refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

8.5 În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către Călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să ceară reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

8.6 Călătorul poate trimite cereri sau reclamaţii în legătură cu executarea pachetului, în termen de 7 zile calendaristice de la întoarcerea din călătorie, în mod direct agenţiei de turism intermediare de la care a achiziţionat pachetul. Agenţia de turism intermediară transmite agenţiei de turism organizatoare, fără întârzieri nejustificate, cererile sau reclamațiile. Aceasta va comunica Călătorului modul de soluționare a reclamației, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

8.7 Călătorul are posibilitatea să apeleze și la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor (entitatea SAL), care soluționează litigiile în conformitate cu O.G. nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, precum şi la platforma europeană de soluţionare online a litigiilor (platforma SOL) în temeiul Regulamentului "Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679". (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European.

9. Asigurări

9.1 Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei ORGANIZATOARE 'KUSADASI SRL', la următoarele societăți de asigurare: OMNIASIG 53123 22.10.2019 21.10.2020 1.000.000 euro EGIPT/TUNISIA/DUBAI CITY INSURANCE 000001751 18.02.2020 17.02.2021 1.000.000 euro TURCIA Polițele de asigurare sunt afişate pe pagina web a agenţiei de turism https://www.kusadasi.ro/suport/documents

9.2 Conform O.G. nr. 2/2018 polițele de asigurare acoperă numai pachetele de călătorie nu și rezervările individuale sau biletele de avion.

10. Documentele contractului

10.1 Constituie parte integrantă din contract următoarele: voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, programul turistic, cataloage/pliante/oferte, informațiile precontractuale, formularul cu informațiile standard, declaraţia de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protecția Consumatorului, precum și alte înscrisurI ale Agenţiei puse la dispoziţia Călătorului, în format tipărit sau pe alt suport durabil (email).

11. Dispoziţii finale

11.1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2 Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor O. G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.

11.3 Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

11.4 Călătorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate, în conformitate cu prevederile O. G.nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.

11.5 Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

11.6 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Am citit contractul si anexele și am primit un exemplar al acestora

Călător,d-na/dl............................           Agenti NUNTI DE VIS STUDIO SRL, CASANGIU GEORGIANA

 prin plata facturii sunt de acord cu toate clauzele contractuale

 

 

"Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679".

ANEXA 1 CONTRACT Nr. ................... din ....................

Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul O.G.nr. 2/2018. Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. KUSADASI SRL va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislaţiei, KUSADASI SRL deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă.

Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul O.G.nr. 2/2018 www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2 _2018.pdf Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:

Drepturile principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018:

- Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

- Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

- Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.

- Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.

- Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul. - În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil.

- În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.

- Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

- Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.

- În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. (vezi art.9 din contract) Călătorii pot contacta după caz si autoritatea competenta

- Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, e-mail: office@asfromania.ro, relații cu publicul, tel. 0800 825 627, număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08, fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36, în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei KUSADASI SRL.

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din O. G. nr. 2/2018.

În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz. Acte normative: Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 : www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf ; Ordinul nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor, așa cum a fost modificat prin Ordinul nr. 874/2019.

Am citit contractul si anexele și prin plata facturii sunt de acord cu toate clauzele contractuale

Călător,d-na/dl............................                      Agentia   NUNTI DE VIS STUDIO SRL,

 

"Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679".

 

ANEXA 2, la CONTRACT Nr. ....................... din ...........................

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale d-na/dl................................., legitimat(a) cu C.I., seria........ , nr................., CNP ................................. în calitate de titular de contract, prin prezenta declarație îmi exprim consimtământul în mod liber, în cunoștință de cauză și la obiect, pentru următoarele scopuri ale prelucrării datelor cu caracter personal :

DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul efectuarii rezervarii.

DA - În calitate de titular al autorității părintești / împuternicit al acestuia, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii) ale copilului/copiilor mei care au vârsta sub 16 ani, menționați în rezervare, necesare pentru executarea contractului.

DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul corespondentei referitoare la rezervari. In cazul in care alegeti varianta NU specificati modul in care doriti sa corespondam.

1 Am luat cunoștință de faptul că datele mele și a persoanelor menționate în rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra si arhiva după executarea contractului timp de 5 ani.

2 Cunosc faptul că am posibilitatea să-mi retrag consimtamantul oricând, printr-o cerere scrisa Agentiei.

3 Agentia m-a asigurat că respectă noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

4 De asemenea, am luat la cunoștință că prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume, prenume, data nașterii, CNP, C.I. sau pașaport, adresă, telefon, email și naționalitate) se vor păstra conform termenelor prevăzute în legislația financiar-contabilă.

5 Am înteles că prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în contract este realizată pentru furnizarea serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia și pe perioada de arhivare.

6 Sunt de acord cu transferarea acestor date către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Agenției din țară și/sau din străinătate implicați în desfășurarea serviciului turistic contractat.

7 Sunt informat/ă de faptul că, potrivit legislației în vigoare, datele personale vor fi furnizate către autoritățile din domeniul juridic (poliție, parchet, instanțe de judecată) doar la solicitarea expresă a acestora.

8 Agenția m-a asigurat de faptul că datele mele nu vor fi făcute publice, nu vor fi transmise unor terțe părți in scopuri de marketing.

9 Am fost informat/ă că am următoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), de restricționare a prelucrării, de portabilitate a datelor și dreptul la opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisă, la adresa de e-mail gdpr@kusadasi.ro De asemenea, mi s-a comunicat și faptul că am dreptul de a mă adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere (www.dataprotection.ro ) precum si justitiei.

10 Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele menționate în rezervare să furnizez Agenției datele personale ale acestora necesare efectuării rezervării, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract în urma unei cereri scrise.

11 Sunt de acord ca documentele rezervării să poată fi transmise oricărei persoane menționate în rezervare.

d-na/dl...................................., prin plata facturii sunt de acord cu anexa 2

 

"Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679".

ANEXA 3, la CONTRACT Nr. .............................. din ...............................

Coordonate Protectia Consumatorului

În cazul în care prestatorii de servicii de călătorie refuză sau nu rezolvă neconformitatea reclamată de călător, acesta trebuie să contacteze de la fața locului Protectia Consumatorului din țara respectivă:

TURCIA:

THD Consumer Rights Association - Turcia - Gazi Mustafa Kemal (GMK) Boulevard, Honor Office Building and Shopping Center No: 12 Kat-3, Ap. / 64 Kizilay - Ankara,

email: THD@tuketicihaklari.org.tr ,

www.tuketicihaklari.org.tr

www.consumersinternational.org

Tel: +90 (312) 425 15 29 / +90 (312) 417 93 34 / +90 (312) 419 37 74;

GRECIA: General Secretariat for Consumer Protection / Secretariatul General pentru Protectia Consumatorului - Kaniggos Sq., GR-10181 Athens,

www.efpoIis.gr,

Tel: +30 210 3893437 Fax: +30 2103842642 / +30 210 3829640

Consumers' Protection Centre - KEPKA / Centrul pentru Protectia Consumatorului - 32 Vas.Irakleiou str., GR-54624 Thessaloniki,

www.kepka.org,

Tel: +30 231 0233333 / +30231 0269449 Fax: +30 231 0242211

TUNISIA: Sucursala calității și protecției consumatorului

Tel: (+216) 71242609 Fax: (+216) 7135444 http://www.commerce.gov.tn;

EGIPT: Agentia pentru Protectia Consumatorului, str. Ahmed Orabi, 96, Mohandeseen, Giza,

Email: info@cpa.gov.eg, www.cpa.gov.eg,

Asociația pentru Protecția Consumatorilor - Cairo: Dr. Hassan Mahmoud nr. 1, districtul Heliopolis.

Tel: 26347267 / 010.2226221 Fax: 26447504

Email: salwa73shoukry@yahoo.com

DUBAI: Departamentul de Dezvoltare Economica, Daire, Business Village Block A – Near to Clock Tower Round Email: consumerrights@dubaided.gov.ae

Site: https://consumerrights.ae/en/Pages/contact-us.aspx

Tel: +971 600 545555 Orar de lucru: D - J / 07:30 - 02:30

ASOCIATIA LA NIVEL GLOBAL CARE APARA DREPTURILE CONSUMATORULUI:

FTC - FEDERAL TRADE COMMISSION:

www.ftc.gov

d-na/dl.............................................,

 

"Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679".

 

 

BON DE COMANDA

Călător,d-na/dl............................ 

prin plata facturii sunt de acord cu toate datele din bonul de comanda

 

 

Contract Agentie colaboratoare - turist (agentia organizatoare Dertour.ro - Travel Brands SA)

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii călătorie Nr. ................ din ..................... 

Părţile contractante: Societatea Comercială NUNTI DE VIS STUDIO SRL, având J40/12386/2014 33732339, Licenţa de turism nr. 1550/20.03.2019, cont bancar RO84 BUCU 0425 5323 2511 RO01, reprezentată legal prin administrator JURUBITA LAURENTIU MARIUS, cu punctul de lucru HOLIDAY PLUS,@ 1, din STR PROF. DR. STEFAN S. NICOLAU, NR 1-3, PARTER, CAM 3, BL O2, SC A, AP 1, SECTOR 3, reprezentată prin CASANGIU GEORGIANA - în calitate de DIRECTOR AGENTIE TURISM, denumită în continuare Agenţia, şi şi Călătorul/reprezentantul călătorului d-na/dl.................................................. cu domiciliul în ................................................................................., CNP ............................., denumit in continuare călător (titular de contract), au convenit la încheierea prezentului contract:

1. Obiectul contractului

1.1 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii de călătorie sau a serviciilor de călătorie asociate, realizat de Agentia Organizatoare TRAVEL BRANDS, înscris în bonul de comanda, voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

2. Informaţii precontractuale

2.1 Călătorul declară că, înainte de semnarea prezentului contract, Agenția i-a furnizat principalele informații precontractuale privind serviciile care urmează a fi achiziționate, inclusiv prin intermediul site-ul Agentiei sau prin alte mijloace de comunicare electronică (e-mail), cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, locurile, datele şi orele aproximative de plecare şi de întoarcere ale mijlocului de transport, ore care nu sunt garantate, existând posibilitatea modificării acestora și/sau comasării unor zboruri (escale) din cauza neîntrunirii numărului minim de persoane, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport în cazul în care sunt stabilite, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din ţara de destinaţie și serviciile de masă oferite, excursii și alte servicii incluse în pachet, limba în care vor fi furnizate serviciile turistice, datele de contact ale agenției de turism organizatoare/intermediară, prețul total al pachetului, inclusiv taxele și orice costuri suplimentare, modalitățile de plată, numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport și termenul pentru posibila anulare din acest motiv, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului, pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind posibilitatea Călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate solicitate de Agenție și informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care sa acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boala sau de deces.

2.2 Călătorul declară că a primit formularul cu informațiile standard ( Anexa 1), înainte de semnarea prezentului contract.

2.3 Informarea este considerată îndeplinită dacă Călătorul a primit toate informațiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate, email, site )

2.4 Informaţiile precontractuale furnizate Călătorului cu privire la serviciile de călătorie, respectiv destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, locurile, datele şi orele aproximative de plecare şi de întoarcere, categoria turistică a unităților de cazare și serviciile de masă, alte servicii incluse în pachet, limba în care vor fi furnizate serviciile turistice, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, numărul minim de persoane necesar, informații privind posibilitatea Călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului cu plata unei penalităţi de încetare, sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părţilor contractante.

3. Încheierea și durata contractului

3.1 Contractul se încheie, după caz, in momentul semnării lui de către călător, sau în momentul acceptării condițiilor contractuale de servicii de călătorie, în cazul celui achiziționat prin mijloace electronice: e-mail sau online.

3.2 În cazul achiziționării pachetului prin mijloace electronice, condițiile contractuale de servicii de călătorie se consideră acceptate astfel:

3.2.1 prin transmiterea către Agenție a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarată de călător ca adresă de corespondență/contact;

3.2.2 prin exprimarea acordului pentru încheierea contractului atunci când rezervarea se face online; 3.2.3 prin achitarea parțială sau integrală de către călător a contravalorii pachetului de servicii.

3.3 Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract să dea o ”Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale” din Anexa 2.

3.4 Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

3.5 Informatiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență "Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679". ori când Ministerul Afacerilor Externe din România a formulat alerte de călătorie,sub formă de avertismente sau atenționări,sunt publice si pot fi consultate de către Călător accesând www.mae.ro/travel-alerts,înainte de a face rezervarea.

4. Preţul contractului şi modalităţi de plată

4.1 Preţul contractului se compune din costul serviciilor de călătorie efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă, alte documente de călătorie sau pe factură.

4.2 Modalităţi de plată: la încheierea contractului se percepe un avans conform fiecărei oferte sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.

4.3 Plățile se vor face conform datelor scadente de pe factură.

4.4 Facturarea și plata serviciilor de călătorie interne se vor efectua în LEI.

4.5 Facturarea serviciilor de călătorie externe se va efectua în EURO sau LEI.

5. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

5.1 Agenţia se obligă să furnizeze călătorului toate informațiile prevăzute la pct.2.1. din prezentul contract.

5.2 Înainte de începerea executării pachetului, Agenția își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele nesemnificative ale contractului, cu excepția preţului acestuia, cu informarea călătorului pe un suport durabil.

5.3 În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (cum ar fi: datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, serviciile incluse) sau nu poate îndeplini cerinţele speciale ale călătorului pe care le-a acceptat, are obligația de a informa călătorul, fără întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, despre posibilitatea de a accepta modificările sau de a înceta contractul fără penalități de încetare și despre consecințele lipsei răspunsului în termenul de 5 zile lucrătoare. Schimbarea locului de cazare se consideră modificare semnificativă a contractului, iar Agenția va oferi cea mai apropiată variantă din locația respectivă de o calitate echivalentă sau superioară.

5.4 În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

5.5 În cazul pachetelor de servicii de călătorie care includ și transport, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

5.6 În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

5.7 Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării acestuia, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv și numai după trimiterea unei notificări, însoțită de o justificare a creșterii respective și de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului. Daca creșterea preţului depășește 8% din prețul total al pachetului, Călătorul are opțiunea de a accepta modificarea propusă sau de a înceta contractul fără penalități.

5.8 Agenția poate aplica o reducere a prețului, după încheierea contractului şi înainte de începerea executării pachetului, care să corespundă unei scăderi a costurilor prevăzute la art. 5.7., aceasta având dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată Călătorului. La cererea Călătorului, Agenția prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative.

5.9 În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte semnificativă din serviciile de călătorie prevăzute în contract nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru Călător următoarele:

5.9.1 servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeaşi locaţie, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială;

5.9.2 reducerea adecvată a prețului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie;

5.9.3 reducerea preţului şi/sau la despăgubiri pentru serviciile neprestate, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie, în cazul în care este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Călătorul respinge serviciile alternative propuse;

5.9.4 transportul retur al Călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare.

5.10 Agenția poate reduce corespunzător prețul pachetului pentru orice perioadă în care a existat o neconfomitate constatată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția cazului în care neconformitatea este imputabilă Călătorului.

5.11 Agenţia este răspunzătoare pentru daunele pe care le suferă Călătorul ca urmare a existenței neconformității, cu "Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679". excepţia cazurilor în care neconformitatea:

5.11.1 este imputabilă Călătorului;

5.11.2 este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de Călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă;

5.11.3 este provocată de cauze de forţă majoră sau de circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

5.12 Agenţia poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi Călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare de plata unor despăgubiri suplimentare, în unul din următoarele cazuri:

5.12.1 numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar Agenția îl înştiinţează, în timp util, pe Călător cu privire la încetarea contractului, dar nu mai târziu de: - 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile; - 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între 2 - 6 zile; - 48 ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de 2 zile.

5.12.2 nu poate executa contractul în caz de forţă majoră (definită în art. 7.10.) sau din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care Agenţia nu le poate prevedea sau evita precum și în caz de neîndeplinire a numărului minim de persoane ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii, iar Agenția înştiinţează Călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.

5.13 În situațiile prevăzute la art. 5.12., Agenția poate oferi Călătorului soluții alternative, pe cât posibil echivalente calitativ, în condiții similare de transport și cazare, fără a fi însă obligată la plata unor despăgubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachet.

5.14 Agenţia are obligaţia să comunice Călătorului, în scris sau prin alt suport durabil, cu cel putin 2 zile calendaristice înainte de data plecării, următoarele informaţii: orele finale (definitive) de plecare/întoarcere, escale şi legături, date de contact in cazul acestea au fost modificate.

5.15 Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate Călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanţe inevitabile şi extraordinare, în special prin:

5.15.1 furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;

5.15.2 efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea Călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

5.16 Agenţia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care Călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenție.

5.17 Agenţia de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.

5.18 În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea Călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, Agenția suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 nopţi pe călător.

5.19 În cazul în care Călătorul, care a contractat un pachet de servicii de călătorie pentru care a achitat un avans nu mai achită, în termenele specificate pe factura sau în bonul de comandă, ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră încetat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Călătorului cu reţinerea din avans a penalităților prevăzute la art. 7. Diferența, dacă există, se va rambursa Călătorului.

5.20 În situația de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, Agenția este obligată să ofere o altă variantă de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să modifice prețul.

5.21 Agenția face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor prezentate pe site, în cataloage/pliante/oferte. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografiile au caracter informativ, fiind luate de pe siteurile oficiale ale hotelurilor, unele specificaţii sau preţuri pot fi modificate de către hotelier fără preaviz sau pot conţine erori de operare, astfel că Agenția nu poate fi răspunzătoare de eventualele neconformități din acest punct de vedere.

6. Drepturile şi obligaţiile Călătorului 6.1 Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică Agenția, pe un suport durabil, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de începerea executării pachetului despre acest transfer. Condițiile transferului sunt următoarele:

6.1.1 Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

6.1.2 Agenţia informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile şi nu depăşesc costurile suportate efectiv de Agenţie ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

6.1.3 Agenţia prezintă persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

6.2 Călătorul trebuie să informeze Agenția, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificărilor prevăzute la art. 5.3. și 5.7., cu privire la hotăr ârea sa de a opta pentru acceptarea modificărilor propuse sau pentru încetarea contractului, fără a plăti vreo penalitate de încetare.

6.3 În cazul în care Călătorul nu comunică Agenției opțiunea sa sau decide să participe la călătoria asupra căreia s-au "Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679". operat modificările prevăzute în art. 5.3. și art. 5.7., se va considera că modificările au fost acceptate, iar Călătorul nu va putea solicita despăgubiri ulterioare.

6.4 În cazul în care Călătorul optează pentru încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, acesta are dreptul:

6.4.1 să accepte un alt pachet, atunci când este oferit de Agenție, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară;

6.4.2 să accepte un pachet de servicii de călătorie de o calitate inferioară, cu reducerea corespunzătoare a prețului sau un pachet cu un preț mai redus ;

6.4.3 să i se ramburseze toate plăţile efectuate în virtutea contractului în cazul în care Călătorul nu acceptă un alt pachet.

6.5 Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului, având dreptul la rambursarea plăților efectuate, cu scăderea penalității de încetare corespunzătoare.

6.6 În cazul în care, Călătorul încetează contractul datorită unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinaţie, nu va plăti nici o penalitate de încetare.

6.7 Călătorul are dreptul să solicite Agenţiei o despăgubire în cazul în care Agenţia încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 5.12.

6.8 Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agenție potrivit art. 5.9., doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

6.9 Călătorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor de călătorie: cazarea (check-in) se face, de regulă, după ora 14,00 a zilei de intrare şi se termină (check-out), de regulă, până la ora 12,00 a zilei de ieşire înscrisă pe documentele de călătorie (voucher). Ziua hotelieră/noaptea de cazare se consideră a fi consumată, indiferent de ora la care se face check-in/check-out. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a Călătorului.

6.10 In cazul in care Călătorul dorește să se mute la un alt hotel decât cel contractat initial, Agenția va rezolva cerințele Călatorului în limita posibilităților, diferențele de preț urmând a fi suportate de către Călător.

6.11 In situația în care Călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, a structurii camerelor sau a altor servicii, aceasta echivalează cu încetarea contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap.7 și încheierea unui nou contract.

6.12 Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

6.13 Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, etc.) în vederea acordării serviciilor de călătorie.

6.14 Călătorul ia la cunoştinţă că alte servicii pe care le achiziţionează care nu fac parte din contractul cu Agenția sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local şi sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, Agenția neavând nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

6.15 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele Călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro . În cazul în care Călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

6.16 Agenţia recomandă Călătorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

6.17 În cazul în care o singură persoană angajează servicii de călătorie pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.18 Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

6.19 Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

6.20 În cazul în care Călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

7. Penalități, rambursări și despăgubiri

7.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza: a) 50% daca anularea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; b) 80% daca anularea se face in intervalul 16-30 de zile calendaristice inainte de data plecarii; c) 100% daca anularea se face: -nu se prezinta la program; -intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii (ori in ziua plecarii); -in cazul in care calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;

-in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate; Aceste penalizari se aplica la pretul contractului, mentionat la articolul II, in prezentul contract.

7.2. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.

7.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere de vacanta si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu de calatorie . Daca calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu de calatorie, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.

7.4. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in oferta, in bonul de comanda, in contract sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct.7.1.

7.5. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

7.6. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datoratede Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

7.7. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

7.8. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie, la agentia de turism la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

7.9. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, 

7.10. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

7.11. Toate sumele mentionate in prezentul capitol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 

 

8. Reclamaţii

8.1 În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Călătorul are obligația de a informa în scris, de la fața locului și fără întârzieri nejustificate, atât reprezentantul Agenţiei, cât şi prestatorii de servicii de călătorie (conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentanţii locali ai Agenției organizatoare), în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ţinând cont de circumstanţele cazului.

8.2 În cazul în care prestatorii de servicii de călătorie refuză nejustificat sau nu rezolvă neconformitatea reclamată de Călător și nu invocă cazurile prevăzute la art.

8.3., acesta trebuie să contacteze, de la fața locului, Protectia consumatorului din țara respectivă conform Anexei 3. 8.3 Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii de călătorie vor acţiona pentru remedierea neconformității, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:

8.3.1 neconformitatea nu poate fi remediată;

8.3.2 remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

8.4 Fără a aduce atingere excepţiilor prevăzute la art. 8.3. în cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de Călător, acesta poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă Agenția refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

8.5 În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către Călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să ceară reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

8.6 Călătorul poate trimite cereri sau reclamaţii în legătură cu executarea pachetului, în termen de 7 zile calendaristice de la întoarcerea din călătorie, în mod direct agenţiei de turism intermediare de la care a achiziţionat pachetul. Agenţia de turism intermediară transmite agenţiei de turism organizatoare, fără întârzieri nejustificate, cererile sau reclamațiile. Aceasta va comunica Călătorului modul de soluționare a reclamației, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

8.7 Călătorul are posibilitatea să apeleze și la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor (entitatea SAL), care soluționează litigiile în conformitate cu O.G. nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, precum şi la platforma europeană de soluţionare online a litigiilor (platforma SOL) în temeiul Regulamentului "Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679". (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European.

9. Asigurări

9.1 Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare: Travel Brands SA t: +40 21 316 0890 · f: +40 21 312 8543 · Sediu social: Bucureşti, Sectorul 2, Strada Reînvierii, Nr. 3-5, Mezanin, Camera 19 Numar de inregistrare în Registrul Comertului: J40/5790/2018 · Cod unic de înregistrare: 39257566 Cont bancar Lei: RO43 BRDE 445S V168 3364 4450 · Cont bancar Euro: RO73 BRDE 445S V168 3401 4450 Corespondență: office@travelbrands.ro · Facturare: facturi@travelbrands.ro • Societatea de Asigurare Generali Romania Asigurare Reasigurare SA cu sediul in Piata Charles de Gaulle, nr.15, Sector 1, Bucuresti, telefon (+40)213102619, fax __________, email info@generali.ro. Numarul asigurarii Agentiei este 8118617W (valabilitate: 01.08.2019-01.08.2020) • Euroins Romania Asigurare-Reasigurare cu sediul in Sos. Bucuresti Nord, nr.10, Voluntari, Judet Ilfov, telefon (+40)0319483, fax __________, email office@euroins.ro. Numarul asigurarii Agentiei este OC0000000390 (valabilitate: 01.11.2019-02.11.2020)

9.2 Conform O.G. nr. 2/2018 polițele de asigurare acoperă numai pachetele de călătorie nu și rezervările individuale sau biletele de avion.

10. Documentele contractului

10.1 Constituie parte integrantă din contract următoarele: voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, programul turistic, cataloage/pliante/oferte, informațiile precontractuale, formularul cu informațiile standard, declaraţia de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protecția Consumatorului, precum și alte înscrisurI ale Agenţiei puse la dispoziţia Călătorului, în format tipărit sau pe alt suport durabil (email).

11. Dispoziţii finale

11.1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2 Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor O. G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.

11.3 Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

11.4 Călătorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate, în conformitate cu prevederile O. G.nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.

11.5 Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

11.6 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Am citit contractul si anexele și am primit un exemplar al acestora

Călător,d-na/dl............................           Agenti NUNTI DE VIS STUDIO SRL, CASANGIU GEORGIANA

 prin plata facturii sunt de acord cu toate clauzele contractuale

 

 

"Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679".

ANEXA 1 CONTRACT Nr. ................... din ....................

Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul O.G.nr. 2/2018. Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. TRAVEL BRANDS SA va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislaţiei, TRAVEL BRANDS SA deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă.

Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul O.G.nr. 2/2018 www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2 _2018.pdf Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:

Drepturile principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018:

- Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

- Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

- Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.

- Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.

- Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul. - În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil.

- În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.

- Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

- Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.

- În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. (vezi art.9 din contract) Călătorii pot contacta după caz si autoritatea competenta

- Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, e-mail: office@asfromania.ro, relații cu publicul, tel. 0800 825 627, număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08, fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36, în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei TRAVEL BRANDS SRL.

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din O. G. nr. 2/2018.

În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz. Acte normative: Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 : www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf ; Ordinul nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor, așa cum a fost modificat prin Ordinul nr. 874/2019.

Am citit contractul si anexele și prin plata facturii sunt de acord cu toate clauzele contractuale

Călător,d-na/dl............................                      Agentia   NUNTI DE VIS STUDIO SRL,

 

"Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679".

 

ANEXA 2, la CONTRACT Nr. ....................... din ...........................

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale d-na/dl................................., legitimat(a) cu C.I., seria........ , nr................., CNP ................................. în calitate de titular de contract, prin prezenta declarație îmi exprim consimtământul în mod liber, în cunoștință de cauză și la obiect, pentru următoarele scopuri ale prelucrării datelor cu caracter personal :

DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul efectuarii rezervarii.

DA - În calitate de titular al autorității părintești / împuternicit al acestuia, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii) ale copilului/copiilor mei care au vârsta sub 16 ani, menționați în rezervare, necesare pentru executarea contractului.

DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul corespondentei referitoare la rezervari. In cazul in care alegeti varianta NU specificati modul in care doriti sa corespondam.

1 Am luat cunoștință de faptul că datele mele și a persoanelor menționate în rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra si arhiva după executarea contractului timp de 5 ani.

2 Cunosc faptul că am posibilitatea să-mi retrag consimtamantul oricând, printr-o cerere scrisa Agentiei.

3 Agentia m-a asigurat că respectă noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

4 De asemenea, am luat la cunoștință că prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume, prenume, data nașterii, CNP, C.I. sau pașaport, adresă, telefon, email și naționalitate) se vor păstra conform termenelor prevăzute în legislația financiar-contabilă.

5 Am înteles că prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în contract este realizată pentru furnizarea serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia și pe perioada de arhivare.

6 Sunt de acord cu transferarea acestor date către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Agenției din țară și/sau din străinătate implicați în desfășurarea serviciului turistic contractat.

7 Sunt informat/ă de faptul că, potrivit legislației în vigoare, datele personale vor fi furnizate către autoritățile din domeniul juridic (poliție, parchet, instanțe de judecată) doar la solicitarea expresă a acestora.

8 Agenția m-a asigurat de faptul că datele mele nu vor fi făcute publice, nu vor fi transmise unor terțe părți in scopuri de marketing.

9 Am fost informat/ă că am următoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), de restricționare a prelucrării, de portabilitate a datelor și dreptul la opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisă, la adresa de e-mail gdpr@dertour.ro De asemenea, mi s-a comunicat și faptul că am dreptul de a mă adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere (www.dataprotection.ro ) precum si justitiei.

10 Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele menționate în rezervare să furnizez Agenției datele personale ale acestora necesare efectuării rezervării, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract în urma unei cereri scrise.

11 Sunt de acord ca documentele rezervării să poată fi transmise oricărei persoane menționate în rezervare.

d-na/dl...................................., prin plata facturii sunt de acord cu anexa 2

 

"Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679".

 

 

 

BON DE COMANDA

Călător,d-na/dl............................ 

prin plata facturii sunt de acord cu toate datele din bonul de comanda