CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr................ din............................................

Agentia de turism HOLIDAY PLUS prin Societatea Comercială S.C. NUNTI DE VIS STUDIO S.R.L., cu sediul social în BUCURESTI str. Stefan S. Nicolau, nr 1-3, bloc O2, scara a, apartament 1, parter, sector 3, cu aceeasi adresa de corespondenta, avand CUI 33732339, J40/12386/2014 si titulară a Licenţei de turism nr. 6765/13.07.2016, reprezentată prin Jurubita Laurentiu Marius – in calitate de director societate comerciala, denumită în continuare Agenţia,

Si

Turistul/reprezentantul turistului D-na/Dl. ….........................................................................................cu domiciliul in.........................................., legitimat cu BI/CI, seria............., nr..........................CNP..............................................................................

Au convenit la încheierea prezentului contract in valoare de …............... euro/lei/dolari. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice descris in bonul de comanda, voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie etc, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată.

II. Preţul

2.1 Preţul contractului este specificat în bonul de comandă şi pe factură şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.-ul. Pentru a demara procedura de rezervare este necesar achitarea unui avans  min.30%.

2.2 Plata avans …....................................... la data de …............................. Plata avans 2, ….........................  până la data de.............................,  diferenta de …...................................... până la data de …................................, data după care se vor emite biletele de călătorie şi voucherul. Plata serviciilor externe se poate efectua în valuta specificată în contract sau in Lei la cursul BNR + 2% in ziua plăţii.

2.3 În cazul în care un pachet turistic se semnează la un anumit preţ, iar a doua zi acelaşi pachet este vândut la Ofertă Specială, nu se aplică preţ de ofertă specială, deoarece contractul cu turistul a fost semnat anterior datei de începere a ofertei speciale.

2.4 Pentru rezervările early-booking, respectiv oferta speciala, last minute, etc., plata se va efectua până la data scadenta prevazuta in fiecare oferta, precum si pe factura.La rezervarile cu early booking nu se pot face modificari de nume si data. Anularea unei rezervari cu early booking se penalizeaza 100%.

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

3.1 În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului sau sa anuleze calatoria, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data plecării. Apariţia cu mai puţin de 15 zile inainte de plecare a unor situaţii neprevăzute de Agentie şi nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului (de aceeasi categorie) sau a orarului de zbor, obligă Agenţia să informeze turistul imediat ce ia la cunoştinţă de acestea, iar turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari.

3.2 Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice externe contractat.

3.3 În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: A) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate ; B) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; C) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive

întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate, care nu poate depăşi valoarea acestora.

3.4 In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul ; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile calendaristice inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa de a avea dreptul de a solicita penalizari suplimentare.

3.5 .Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: A) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; B) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). Astfel, in cadrul organizarii curselor Charter, Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului, transportatorul aerian purtand singura raspundere ;C) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au in character imprevizibil si inevitabil.

3.6 Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului in scris, prin voucher, prin bonul de comanda, prin e-mail, fax, cu cel putin 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: orarele, locurile escalelor şi legăturile; denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă ; pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului ; posibilitatea încheierii unui contract de asigurare facultativă, a unui contract de asistenţă în caz de accidente,

de boală sau deces, de asigurare pentru bagaje, ori a unei asigurari storno.

3.7 Când nu se îndeplineşte numărul minim de turişti, Agenţia poate modifica transportului aerian cu escale sau comasarea curselor (Anexa nr.1)

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

4.1 În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractual unei terţe persoane (cu exceptia rezervarilor « Early Booking »), cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea plecarii. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează şi încheie un alt contract cu noul turist, acestia fiind responsabili, în mod solidar, la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

4.2 Turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor de cazare:A) In Romania: de la ora 18,00 (pe litoral) şi de la ora 12,00 (in tara) a zilei de intrare si pana la ora 12,00 a zilei de iesire; B) In strainatate, cel mai devreme de la ora 14,00 a zilei de intrare şi cel târziu la ora 12,00 a zilei de iesire, sau conform cu politica hotelului. Prima si ultima zi din sejur sunt zile destinate transportului, transferului si cazarii.

4.3 În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea sumei.

4.4 Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la Cap.III art.3.1, hotărârea sa de a opta pentru: A) rezilierea contractului fără plata penalităţilor sau B) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.5 În cazul în Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: A) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară; B) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; C) să i se ramburseze, in minim 10 zile lucratoare, toate sumele achitate.

4.6 În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: A) anularea s-a făcut datorită nerealizării nr. minim de persoane, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice inaintea plecării; B) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse), în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene; C) anularea s-a făcut din vina turistului.

4.7 Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă (îmbolnăvire, evenimente familiale) este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia.

4.8 Dacă turistul solicită, după confirmarea serviciilor, schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

4.9 Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele de identitate, documentul de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), să achite la recepţie taxele de staţiune si de salubrizare, precum şi alte taxe locale.

4.10 În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un nr. mai mare de turişti, condiţiile contractului se extind iî mod automat asupra întregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

4.11Turistul este obligat sa respecte locul, data si ora plecarii, orele de intalnire cu ghizii locali pe tot parcursul desfasurarii excursiei, locul, data si ora de intalnire pentru repatriere. In caz contrar, toate cheltuielile care decurg din acestea, vor fi suportate exclusiv de catre turist.

4.12. În cazul pachetelor turistice ce au inclus transport aerian, documentele de călătorie vor fi înmânate turistului, fie de către reprezentantul Agentiei la ora şi locul de intâlnire comunicate, fie în momentul achitării pachetului. În cazul pachetelor turistice ce au inclus transport individual documentele de cazare (voucherul)se vor înmâna în momentul achitării integrale a preţului.

4.13 Turistul ia act şi este de acord că Agenţia nu este răspunzătoare pentru clasificarea pe stele a hotelurilor, întrucât aceasta corespunde, din punct de vedere legal, normelor oficiale aplicate de autorităţile competente din ţara respectivă.

4.14. In cazul in care turistul solicita in mod expres un anumit hotel, Agentia nu este raspunzatoare pentru clasificarea si/sau serviciile oferite.

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

5.1 În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări: A) …………..… din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;  B) 100%din preţul pachetului de servicii,dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile calendaristice înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. Aceste penalizări se aplică în toate cazurile, cu exceptia celor în care serviciul turistic are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare.

5.2 În cazul modificărilor aduse rezervărilor deja confirmate, penalizările aplicate vor fi cele percepute de  furnizorii serviciilor turistice.

5.3 În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

5.4 În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.5 Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă (inclusiv pentru minori) sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.

5.6 Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

5.7 In cazul in care turistul nu achita integral serviciile turistice, conform prevederilor Cap.II pct. 2, contractual se considera reziliat, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile si de a retine sumele achitate pana la acea data, cu titlu de penalitati.

5.8 Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

5.9 În cazul în care turistul renunţă din orice motiv la pachetul de servicii turistice pentru zona Caraibe( Republica Dominicana, Cuba, Mexic), el datorează Agenţiei penalizări:  A) este gratuita anularea daca se face in 48 ore din momentul  rezervarii. B) 120 euro/persoana  daca se anuleaza in 7 zile  din momentul  rezervarii. C)  240 euro/persoana  daca se anuleaza cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării.  D)  100%din preţul pachetului de servicii,dacă  anularea se face într-un interval mai mic de 30 zile calendaristice înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. Daca  in momentul anularii avansul platit este mai mic decat valoarea penalizarii  turistul va trebui sa achite agentiei diferenta de bani. Nu se accepta schimbare  de data. Schimbarea de nume se penalizeaza cu o suma cuprinsa intre 150 - 300 euro/persoana calculata la momentul  solicitarii  schimbarii.

VI. Reclamaţii

VII. Documentele contractului considerate anexe la acesta sunt: voucherul, biletul de odihnă, biletul de excursie, bonul de comanda (după caz); programul turistic; cataloagele/ofertele agentiei/ informatii utile/site-ul agentiei www.holidayplus.ro sau www.nuntidevis.ro.

VIII. Litigii

8.1 in cazul unui faliment al unui touroperator cu care agentia Holiday Plus colaboreaza, turistul aste de acord ca trebuie sa se adreseze pentru despagubiri catre acel touroperator, agentia Holiday Plus  ne putand  fi trasa la raspundere.

IX. Dispoziţii finale

9.1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

9.2 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face conform prezentului contract şi cu O. G. nr. 107/1999 republicată.

9.3 Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art.10 alin.(2) din O. G. nr. 107/1999 republicată.

 

Agenţia,                                                                                                                                                                Turist,

HOLIDAY PLUS                                                                                 Am citit contractul si anexele si am primit un exemplar al acestora. NUNTI DE VIS STUDIO S.R.L